بهتر است ابتدا داستان فارسی مترو 2033 را از اینجا بخوانید و سپس بیایید سر وقت این پست! چون داستان این نسخه ادامه مستقیمی بر نسخه قبلی است و اتفاقات این دو بازی به هم مرتبط هستند. سال 2034 است. در اعماق خرابه های مسکوی رستاخیز زده، در تونل های مترو بازماندگان نسل انسانها توسط...

ادامه مطلب را بخوانید