کسانی هستند که اعتقاد دارند یک سرقت عالی به تدارکات آن بستگی دارد.بعضی ها هم میگویند همه اش به زمان بندی عالی بستگی دارد… که بتوانی بهترین موقع برای سرقت را تشخیص دهی. حتی بعضی ها میگویند قابلیت ترک محل سرقت بدون دیده شدن و سر نخ… مانند یک روح بودن سرقت شما را بی...

ادامه مطلب را بخوانید